Mustafa Kemal Atatürk

"Efendim, hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk Milleti’nin hakimiyet ve saltanatına vazıulyed olmuşlardı (el koymuşlardı). Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdi (devam ettirmişlerdi). Şimdi de Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzuubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehal olacaktır. Burada içtima edenler, Meclis ve herkes, meseleyi tabii karşılarsa, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde yine hakikat, usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir."

Türkiye'nin kurtarıcısı, Cumhuriyet'in kurucusu, dünyanın ilk anti emperyalist zaferinin mimarı, örgütlenme dehası, üstün bir askeri stratej, zamanının ötesinde öngörüye sahip devlet adamı, bağnazlığın ve gericiliğin amansız düşmanı, bilim ve sanatın dostu bir aydın...

Yazarın Kitapları